Đối tác đồng thực hiện

MDF Training & Consultancy mong muốn mời các tổ chức công và doanh nghiệp thiết kế và như triển khai những dự án phức tạp nhằm mục đích tạo những tác động tích cực cho xã hội.

Với những dự án này, chúng ta cùng tìm kiếm những đối tác phù hợp, giúp tiếp cận những khoản tài trợ cần thiết, đồng thời đồng quản lý việc triển khai và thu hút và phát triển năng lực của những bên có liên quan tại nước sở tại.

  • Chúng tôi đảm bảo mối quan hệ đối tác lâu dài được xây dựng  dựa trên sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
  • Chúng tôi cung cấp kiến thức và những kỹ năng thực tiễn trong việc tìm hiểu, quản lý, giám sát và đánh giá dự án cũng như hiểu rõ những yêu cầu của nhà tài trợ.
  • Chúng tôi có phương pháp tiếp cận thực tiễn và toàn diện để phát triển năng lực của các cá nhân, tổ chức và mạng lưới.

 

Liên hệ