Đánh giá

Cùng với tổ chức của bạn, chúng tôi giúp thiết kế và tiến hành tiền khảo sát hoặc đánh giá quá trình thực hiện dự án giúp bạn hoặc tổ chức của bạn học hỏi từ những thành tựu trong quá khứ và gia tăng những tác động trong tương lai, trong khi vẫn đảm bảo các yếu tố trách nhiệm của bạn hoặc tổ chức.

  • Chúng tôi có thể  đảm nhận toàn bộ chương trình đánh giá, từ đầu kỳ, giữa kỳ đến cuối kỳ.
  • Những phương pháp đánh giá nghiêm ngặt và được chứng nhận của chúng tôi giúp chỉ ra và nắm bắt những khía cạnh phi tuyến tính và khó lường của thay đổi xã hội.
  • Chúng tôi cung cấp cái nhìn khách quan và sâu sắc về những lộ trình hướng tới  công cuộc thay đổi xã hội cũng như tầm quan trọng đóng góp của bạn
  • Chúng tôi chú trọng việc chuyển đổi kết quả đánh giá của mình thành những bước hành động cụ thể giúp cải tiến.

 

Liên hệ

 

“Không chỉ làm hài lòng các nhà tài trợ mà việc đánh giá các chương trình một cách nghiêm túc còn giúp chúng tôi nhận ra giá trị các đóng góp của chúng tôi đồng thời nâng cao hiệu quả tác động của các chương trình mới.”